Drop


Monday, August 24, 2015

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ.ಶಾ.ಶಿಕ್ಷಕರು ೬-೮ ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ (ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು) basic pay ಗೆ + increment ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. detail below