Drop


Saturday, August 29, 2015

Tchr Transfer Pry (OU) :** 30/8/2015 :Rankng No.351-500 **31/8/2015 : Rank No. 501-800

👆 "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್-2015"
* ದಿನಾಂಕ: 30.08.2015, ಭಾನುವಾರ:
Rankings 351 To 500.

* ದಿನಾಂಕ: 31.08.2015, ಸೋಮವಾರ:
Rankings 501 To 800.
[Primary Assistant Master Cadre Only]
👆"ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು"