Drop


Sunday, November 15, 2015

24/06/2003 ರ ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಭಾಷಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು 25/1/2015 ರೊಳಗೆ ಸಾ.ಶಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು..