Drop


Wednesday, December 30, 2015

👆🏼 ಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ :*ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದ/ದಾಖಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ( ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ)