Drop


Monday, October 24, 2016

KPSC ಪ್ರಥಮ /ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ (FDA/SDA) ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ*

24-10-2016

http://kpsc.kar.nic.in/finalist%20fda.htm

🌸 *KPSC ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ (SDA) ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ*👇

http://kpsc.kar.nic.in/finalist%20sda.htm

🌼 *53 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ*
(Including 01 Teacher court order )

http://kpsc.kar.nic.in/finalist%2053%20post%20of%20compteacher.htm