Monday, September 1, 2014

ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ :ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿದೆ;-
ಏಕಂ (ಒಂದು),
ದಶಂ (ಹತ್ತು),
ಶತಂ (ನೂರು),
ಸಹಸ್ರ (ಸಾವಿರ),
ದಶಸಹಸ್ರ (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ),
ಲಕ್ಷ,
ದಶಲಕ್ಷ (ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ),
ಕೋಟಿ,
ದಶಕೋಟಿ,
ಅಬ್ಜ (ನೂರು ಕೋಟಿ),
ದಶ ಅಬ್ಜ,
ಖರ್ವ,
ದಶಖರ್ವ,
ಪದ್ಮ,
ದಶಪದ್ಮ,
ನೀಲ,
ದಶನೀಲ,
ಶಂಖ,
ದಶಶಂಖ,
ಕ್ಷಿತಿ,
ದಶಕ್ಷಿತಿ,
ಕ್ಷೋಭ,
ದಶಕ್ಷೋಭ,
ಋದ್ಧಿ,
ದಶಋದ್ಧಿ,
ಸಿದ್ಧಿ,
ದಶಸಿದ್ಧಿ,
ನಿಧಿ,
ದಶನಿಧಿ,
ಕ್ಷೋಣಿ,
ದಶಕ್ಷೋಣಿ.
ಕಲ್ಪ,
ದಶಕಲ್ಪ,
ತ್ರಾಹಿ,
ದಶತ್ರಾಹಿ,
ಬ್ರಹಮಾಂಡ,
ದಶಬ್ರಹಮಾಂಡ,
ರುದ್ರ,
ದಶರುದ್ರ,
ತಾಲ,
ದಶತಾಲ,
ಭಾರ,
ದಶಭಾರ,
ಬುರುಜ,
ದಶಬುರುಜ,
ಘಂಟಾ,
ದಶಘಂಟಾ,
ಮೀಲ,
ದಶಮೀಲ,
ಪಚೂರ,
ದಶಪಚೂರ,
ಲಯ,
ದಶಲಯ,
ಫಾರ,
ದಶಫಾರ,
ಅಷಾರ,
ದಶಅಷಾರ,
ವಟ,
ದಶವಟ,
ಗಿರಿ,
ದಶಗಿರಿ,
ಮನ,
ದಶಮನ,
ವವ,
ದಶವವ,
ಶಂಕು,
ದಶಶಂಕು,
ಬಾಪ,
ದಶಬಾಪ,
ಬಲ,
ದಶಬಲ,
ಝಾರ,
ದಶಝಾರ,
ಭೀರ,
ದಶಭೀರ,
ವಜ್ರ,
ದಶವಜ್ರ,
ಲೋಟ,
ದಶಲೋಟ,
ನಜೆ,
ದಶನಜೆ,
ಪಟ,
ದಶಪಟ,
ತಮೆ,
ದಶತಮೆ,
ಡಂಭ,
ದಶಡಂಭ,
ಕೈಕ,
ದಶಕೈಕ,
ಅಮಿತ,
ದಶಅಮಿತ,
ಗೋಲ,
ದಶಗೋಲ,
ಪರಿಮಿತ,
ದಶಪರಿಮಿತ,
ಅನಂತ,
ದಶಅನಂತ.
ದಶಅನಂತಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ೯೬(96) ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.{೧೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦} =ದಶಅನಂತ.
ಮಿತ್ರರೇ,ಪ್ರಾಚೀನಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.

Sunday, August 31, 2014

ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು :ಸಪ್ಟಂಬರ 2014

ರಿಚರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ ಬರೋ

Friday, August 29, 2014

ಜನಧನ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.29 : ದೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಜನಧನ'
ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯೋಜನೆ ಗುರಿ
ಮುಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅನೇಕ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಿವೆ.
'ಮೇರಾ ಕಥಾ- ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಡಿ
ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಎಲ್ಲ
ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜನಧನ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
* ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ
ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
* ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಯಾವುದೇ ಜಂಜಾಟಗಳಿಲ್ಲದೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ
ವಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರುಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನ
ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
* ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ
ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ
ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
* ಯೋಜನೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಜನತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ರುಪೆ ಕಾರ್ಡ್) ನೀಡಲಾಗುವುದು.
* ನರೇದ್ರ ಮೋದಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ ಕನಸಿಗೆ
ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಜನಧನ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ
* ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಓವರ್
ಡ್ರಾಪ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
* ರುಪೆ ಡೆಬಿಟ್ ಚ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ
ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
* ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 2.500 ರೂ.
ಓವರ್ ಡ್ರಾಪ್ಟ್ಗೆ ಭಾಜನನಾಗುತ್ತಾನೆ.
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರದ 7.5
ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ
15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ
ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ
ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ
ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜೆನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಒಯಾಯಿತು?
* ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್
28ರಂದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದರು.
*ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಡೆಹಾಡೂನ್, ಗಯಹವಾಟಿ,
ಪಾಟ್ನಾ, ಮುಜಾಫುರ್, ಮುಂಬೈ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸೂರತ್,
ಬಿಸ್ಲಾಪುರ್, ರಾಯ್ಪುರ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
* ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 60
ಸಾವಿರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ
ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳು
* ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ
ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ
ಮುಂದಿನ ಅಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
* ಜನರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತಿತರ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ಹೊಂದಿರದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
* ಎರಡನೇ ಹಂತ 2015 ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ
ಆರಂಭವಾಗಿ 2018ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
* ಸ್ವಾವಲಂಬನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದವರಿಗೆ
ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ?
ದೇಶದ ಬಡವ ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಡವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜನಧನ
ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೇಶದ
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊಬೈಲ್
ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ
ನಂತರ ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ
ಜನರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ತಿಳಿಸಿದರು.

Monday, August 25, 2014

" ಗಾಂಧಿ " ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟೆನ್ ಬರೋ ನಿಧನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಚಲನಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೨,

ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಶ್ರೀ ಎಂ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಶ್ರೀ ಚಿ. ದತ್ತರಾಜ್
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್
ಪ್ರಥಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ತಲ್ಲಣ
ದ್ವಿತೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
ತೃತೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಎದೆಗಾರಿಕೆ
ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಚಿತ್ರ: ಕಾರಣಿಕ ಶಿಶು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರ: ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ: ಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅಲೆಮಾರಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ: ಕೊಂಚಾವರಂ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ): ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಚೆನ್ನಪ್ಪ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ: ಶ್ರೀ ಕರಿಸುಬ್ಬು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆ ಬರಹಗಾರ: ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರಹಗಾರ: ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ: ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕಾರ: ಶ್ರೀ ಪಿ.ಅರ್. ಸೌಂದರರಾಜ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ನಟ: ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ನಟಿ: ಬೇಬಿ ಲೇಪನ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶಪ್ಪ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ: ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕ: ಶ್ರೀ ವಾಸು ದೀಕ್ಷಿತ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಭಟ್
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಶ್ರೀ ರವಿವರ್ಮ

ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ

Sunday, August 24, 2014

೧೨ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ನಶಿಸುವ ಹಾರ್ಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ರಂಗೋಲಿ)


ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಲವು. ಇಲ್ಲಿನ ಗಿರಿ ತೊರೆ
ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನೊಳ
ಗೊಂಡ ಪ್ರಕತಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದಳೆಯುವ
ಜಲಪಾತಗಳು...ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿನಿಂದ
ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ
ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೀಜೋತ್ಪತ್ತಿ
ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಹಾರ್ಲೆ ಎಂಬ ಗಿಡ ವಿಶೇಷವಾದುದು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಘಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ದೇವರಮನೆ, ಬೈರಾಪುರ, ಮೂಲರ ಹಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ,
ಕೋಗಿಲೆ, ಮರಗುಂದ ಮುಂತಾದ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ
ಪ್ರಕೃತಿನಿರ್ಮಿತ ಹಾರ್ಲೆಯ ಹೂದೋಟ
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸೂಜಿಗ
ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ
ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹಾರ್ಲೆ ಗಿಡ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಠಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಿದಿರಿನದ್ದು 60 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಾದರೆ
ಇದರದ್ದು 12 ವರ್ಷಗಳು. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ
ಬೀಳುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ಗಿಡ 12
ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಸುಂದರ
ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ರಾಜ್ಯದ
ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ
ವರ್ಷವೂ ಹಾರ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಾನ
ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪರಿಸರ
ಪ್ರಿಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Saturday, August 23, 2014

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಜೀವನಚಿತ್ರ

Updated: 22 Aug 2014 09:23:57 PM IST
 ಜನನ​: ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 1932
ಮೇಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
* ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. (ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವಿ.ವಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂ), 1966
* ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂ.ಎ., ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 1956
* ಬಿ.ಎ. ಆನರ್ಸ್, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು
ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವಗಳು
* ಕುಲಪತಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, 2001
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿವಿ, 2000
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಪೆನ್ವಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿವಿ, 2000
* ಸನಿವಾಸ ಲೇಖಕ (ರೈಟರ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್), ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿವಿ, ಆಸ್ಟಿನ್, 1995
* ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಹಲಿ) 1993-98
* ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ದೆಹಲಿ) 1992-93
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿವಿ, ದೆಹಲಿ, 1993
* ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ, 1980-92
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಟ್ಯೂಬಿಂಗನ್ ವಿವಿ, ಜರ್ಮನಿ, 1992
* ಉಪಕುಲಪತಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೇರಳ 1987-91
* ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಅಯೋವಾ ವಿವಿ, 1986-87
* ಸಂದರ್ಶಕ ಲೇಖಕ, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಅಯೋವಾ ವಿವಿ, 1985
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಶಿವಾಜಿ ವಿವಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, 1982
* ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಟಫ್ಟ್ಸ್ ವಿವಿ, 1978
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಅಯೋವಾ, 1975
* ರೀಡರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ,ಮೈಸೂರು ವಿವಿ, 1970-80
* ರೀಡರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು, 1967-70
* ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, 1956-63
ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
* ಬಷೀರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಂ, ಕೇರಳ, 2012
* ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, 2012
* ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2012
* ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪದಕ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2012
* ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಎಜುರೈಟ್ ಯೋಜನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೇರಳ 2010
* ಫಕೀರ್ ಮೋಹನ್ ಸೇನಾಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಒರಿಸ್ಸಾ, 2012
* ಗಣಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ, 2002
* ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೆಳದಿ ಗ್ರಾಮ, 2002
* ವಾಕ್ಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನಂ, ಸಾರಾನಾಥ್, ವಾರಣಾಸಿ, 2002
* ಬಾಪುರೆಡ್ಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರಂ, ಹೈದರಾಬಾದ್, 2001
* ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, 1998
* ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮಾನ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, 1995
* ಗೌರವ ಡಿ.ಲಿಟ್, ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿ ವಿ.ವಿ, ಕಲ್ಕತ್ತ 1995
* ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1994
* ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1994
* ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1990
* 'ಬರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, 1989
* ಸಮಾಜಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದಮಾರು ಮಠ,ಉಡುಪಿ, 1988
* ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, 1984
* ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, 1983
* 'ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, 1978
* ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಅಯೋವಾ ವಿವಿ, 1975
* ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೈಟರ್, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಅಯೋವಾ ವಿವಿ, 1975
* ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್, 1972-74
* 'ಸಂಸ್ಕಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1970
* ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂ, 1963-66
* ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ (ಎಂ.ಎ) ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ., 1956
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ
* ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್  ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ, 2012
* ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೈಟರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ, 2012
* ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಷ್ಯಾ, ಯುನೆಸ್ಕೊ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, 2011
* ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಲೋಹಿಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದೆಹಲಿ, 2010
* ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕಗಳು, ಆಲ್ ಸೌಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2007-08
ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳು
* 'ಸಮಸ್ತ ಕಾವ್ಯ' (ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾವ್ಯ), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೨
* 'ಪ್ರೀತಿ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಭಯ' (ಕಾದಂಬರಿ), ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, (ಬರೆದದ್ದು ೧೯೫೬), ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ೨೦೧೨'
* 'ಪಚ್ಚೆ ರೆಸಾರ್ಟ್', (ಪದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೧
* 'ಆಚೀಚೆ' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೧
* 'ರುಚಿಕರ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳ ಕಾಲ' (ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು) ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೧
* 'ಶತಮಾನದ ಕವಿ ರಿಲ್ಕೆ' ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯
* 'ಅಭಾವ' (ಕವನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯
* 'ಶತಮಾನದ ಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್', ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯
* 'ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್' ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೨೦೦೯
* 'ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಜೊತೆ' (ಸಂದರ್ಶನಗಳು), ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೨೦೦೯
* 'ಕಾಲಮಾನ' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೯
* 'ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೮
* 'ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸ್', ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೮
* 'ಮಾತು ಸೋತ ಭಾರತ'(ಲೇಖನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೭
* 'ಋಜುವಾತು' (ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು), ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೭
* 'ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ನೆವದಲ್ಲಿ' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೬
* 'ದಿವ್ಯ'(ಕಾದಂಬರಿ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೨೦೦೧
* 'ಐದು ದಶಕದ ಕತೆಗಳು', ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು,೨೦೦೧
* 'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕವಿತೆಗಳು', ಪ್ರಿಸಂ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧
* 'ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ' (ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧
* 'ಯುಗ ಪಲ್ಲಟ' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧
* 'ಬೆತ್ತಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡದು' (ಲೇಖನಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೬
* 'ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ' (ಕತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೪
* 'ಭವ' (ಕಾದಂಬರಿ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೪
* 'ದಾವ್ ದ ಜಿಂಗ್' (ಅನುವಾದ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೫
* 'ಮಿಥುನ' (ಕವಿತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೨
* 'ಪೂರ್ವಾಪರ' (ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೯೨
* 'ಅಜ್ಜನ ಹೆಗಲ ಸುಕ್ಕುಗಳು' (ಕವಿತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೮೯
* 'ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕತೆಗಳು' ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೮೯
* 'ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು' (ಕತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೮೩
* 'ಸಮಕ್ಷಮ' (ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೮೨
* 'ಅವಸ್ಥೆ' (ಕಾದಂಬರಿ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೭೮
* 'ಭಾರತೀಪುರ' (ಕಾದಂಬರಿ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೭೪
* 'ಪ್ರಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ' (ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೭೪
* 'ಸನ್ನಿವೇಶ' (ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೭೪
* 'ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ' (ಸಂಪಾದಕ), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದೆಹಲಿ, ೧೯೭೨
* 'ಆವಾಹನೆ' (ನಾಟಕ), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೭೧
* 'ಸಂಸ್ಕಾರ' (ಕಾದಂಬರಿ), ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೫
(ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರಷ್ಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಉರ್ದು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿಗೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ)
* 'ಮೌನಿ' (ಕತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೬೭
* 'ಪ್ರಶ್ನೆ' (ಕತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೬೨
* 'ಎಂದೆಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಕತೆ' (ಕತೆಗಳು), ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೫೫ 


Wednesday, August 20, 2014

'ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ'ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

1. ಭಾರತದ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಧ್ವಜ'ದ ಈಗಿನ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 22, 1947ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆಂಟ್ ಅಸ್ಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

2. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅಗಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳುಪು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

3. ಬಾವುಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ರೇಖೆಗಳುಳ್ಳ ನೀಲಿಯ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ

4. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 1947 ಜುಲೈ 22ರಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ವಜವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

5. ನಮ್ಮ ಸರಕಾರವು ದ್ವಜ ಕೇವಲ ಕೈ ನೆಯ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದವಾದ ಶುದ್ಧ ಖಾದಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.ಅದು ಉಣ್ಣೆಯ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿಯದಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕೈ ನೂಲು ಮತ್ತು ಕೈ ನೆಯ್ಗೆಯದೇ ಇರಬೇಕು.

6. ದ್ವಜದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ 3:2 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು

7. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು.ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.

9. ದ್ವಜವನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಾಗ ನಿದಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕು.ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹಾರಿಸಬೇಕು.

10. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬಿಕರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರ ಬಲಕ್ಕೆ ದ್ವಜ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸ ತಕ್ಕದು

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Sunday, August 17, 2014

Saturday, August 16, 2014

Wednesday, August 13, 2014

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ :-ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು

ವಿಜಯವಾಡ..ಆಂದ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ

ಬುರ್ ಕಥಾ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಈರಮ್ಮ ದರೋಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆಗುವ 10 ಲಾಭಗಳು

ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯಾ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಯೋಚನೆಯು ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀರಿನ ಥೆರಪಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿಡುತ್ತದೆ.

ಜಪಾನ್ ನ ಜನರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರು ಜಾದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ನೀವು ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವೇಳೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1) ಕರುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತೀ ಸಲ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹವು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

2) ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ: ಪ್ರತೀ ದಿನ ನಾವು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀರು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.

3) ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

4) ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು.

5) ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

6) ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ : ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ.24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ಆಹಾರ ಸಮೀಕರಿಸಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

7) ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೆಂಪುರಕ್ತದ ಕಣಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಯುಕ್ತ ರಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8) ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು: ನೀವು ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಷಕಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

9) ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚ್ಛೆಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

10) ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Saturday, August 9, 2014

Second Vishweshwarayya of K,taka


ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ : ಎಸ್.ಜಿ.ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ
Posted by: Prasad
Published: Tuesday, May 11, 2010, 12:32
[IST]
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರೆಂದರೆ ಸರ್
ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರದು. ಆದರೆ
ಅವರಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥರಾದ
ಇಂಜಿನಿಯರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ
ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಎಸ್ ಜಿ
ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ. ಮೇ 5ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
***
ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಎಸ್.ಜಿ.ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ
ಹಾಗು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ
ಶಿವಪ್ಪ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರ
ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು ಧಾರವಾಡದ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜನಿಯರ್ಸ್
ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ
ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮೂರ್ತಿಯ
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು 27ನೇ ನವಂಬರ್ 2003ರಂದು.
ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರ ಜನನವಾದದ್ದು 1922
ಮೇ 5ರಂದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ; ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ,
ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ
ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಪದವೀಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪುಣೆಯ ಸರಕಾರಿ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಪಡೆದು 1944ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ
ಪಡೆದರು.
1945ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಂಬಯಿ ರಾಜ್ಯದ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ
ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
ಮುಂಬಯಿ ಸರಕಾರ ಇವರನ್ನು ನೀರಾವರಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ
ಎಡಿನ್ಬರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.
ಅನಂತರ ಪುಣೆ ವಿಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ
ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾಸಿಕ ಬಳಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ,
ಆ ಬಳಿಕ ಧೂಲಿಯಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಹೀಗೆ
ಹಲವು ಕಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಆ ನಂತರ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ
ಸರಕಾರದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಶನ್ನಿನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನದಿ ನೀರಿನ
ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಗಮನಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ
ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿಯವರು ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 1959ರಲ್ಲಿ ಮರಳಿ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ
ನದಿ ವಿವಾದ ವಿಷಯದ ಹೊಣೆ
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ
ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ
ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು, ಘಟಪ್ರಭಾ,
ಮಲಪ್ರಭಾ ಹಾಗು ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ
ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ತಜ್ಞ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ
ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೃಹತ್
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ನೇಮಿಸಿದ
ಏಕಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

The Kakori train robbery

(also called the #KakoriConspiracy or Kakori Case) was a train robbery that took place in Number 8 Down Train travelling from Shahjahanpur to Lucknow at Kakori, on August 9 1925 during the Indian Independence Movement against the British.
The Conspiracy was conceived by Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan.The robbery plan was attended by Swaran Singh (uncle of Bhagat Singh), Ram Prasad Bismil, Ashfaqulla Khan, RajendraLahiri, DurgaBhagavati Chandra Vohra (also known as DurgaBhabhi), Thakur Roshan Singh, SachindraBakshi, Chandrasekhar Azad, Vishnu SharanDublish, KeshabChakravarthy, BanwariLal, MukundiLal, SachindraNathSanyal, and Manmathnath Gupta.

It is believed that they looted that specific train because the train was supposed to carry the money-bags belonging to the British Government Treasury in the guard’s van.They looted only these bags while not a single Indian was looted. The main objective was to conduct an armed revolution against the British government

Friday, August 8, 2014

ಅಪ್ರತಿಮ ಗಣಿತಜ್ಞ. ರಾಮಾನುಜನ್

KPSC ಆಯ್ಕೆ ರದ್ದು

Wednesday, August 6, 2014

LIST OF DIFFERENT ALLOYS:-

ALUMINUM :

* AA-8000
* Alnico (aluminum, nickel, copper)
* Duralumin (copper, aluminum)
* Zamak (zinc, aluminum, magnesium, copper)
* Silumin (aluminum, silicon)
* Aluminum forms other complex alloys with magnesium, manganese, and platinum

BISMUTH :

* Wood's metal (bismuth, lead, tin, cadmium)
* Field's metal
* Rose metal (bismuth, lead, tin)

COBALT :

* Stellite (cobalt, chromium, tungsten or molybdenum, carbon)
* Talonite (cobalt, chromium)
* Ultimet (cobalt, chromium, nickel, molybdenum, iron, tungsten)
* Vitallium
* Megallium

COPPER :

* Arsenical copper
* Beryllium copper (copper, beryllium)
* Brass (copper, zinc)
* Billon (copper, silver)
* Bronze (copper, tin, aluminum or any other element)
* Constantan (copper, nickel)
* Cunife (copper, nickel, iron)
* Copper-tungsten (copper, tungsten)
* Cupronickel (copper, nickel)
* Cymbal alloys (Bell metal) (copper, tin)
* Electrum (copper, gold, silver)
* Heusler alloy (copper, manganese, tin)
* Hepatizon (copper, gold, silver)
* Manganin (copper, manganese, nickel)
* Nickel silver (copper, nickel)
* Shakudo (copper, gold)
* Nordic gold (copper, aluminum, zinc, tin)

GOLD :

* Tumbaga (gold, copper)
* Electrum (gold, silver, copper)
* White gold (gold, nickel, palladium, or platinum)
* Rose gold (gold, copper)

IRON :

* Anthracite iron (carbon)
* Pig iron (carbon)
* Cast iron (carbon)
* Wrought iron (carbon)

Ferrous Alloys :

* Steel (carbon)
* Silicon steel (silicon)
* Stainless steel (chromium, nickel)
* Tool steel (tungsten or manganese)
* Chromoly (chromium, molybdenum)

LEAD :

* Antimonial lead (lead, antimony)
* Solder (lead, tin)
* Molybdochalkos (lead, copper)
* Type metal (lead, tin, antimony)

NICKEL :

* Alumel (nickel, manganese, aluminum, silicon)
* Cupronickel (nickel, bronze, copper)
* Chromel (nickel, chromium)
* German silver (nickel, copper, zinc)
* Hastelloy (nickel, molybdenum, chromium, sometimes tungsten)
* Monel metal (copper, nickel, iron, manganese)
* Inconel (nickel, chromium, iron)

ZINC :
* Zamak (zinc, aluminum, magnesium, copper)

With such an elaborated list of different types of alloys, there are
many more which are not mentioned here. Since, there are millions of
alloys found in nature, the ones mentioned above was a short attempt
to pen down a few, which are very useful....

Monday, August 4, 2014

CWG 2014: Final list of Indian medal winners in Glasgow

Glasgow: The following is the final list of Indian medal winners at the 2014 Commonwealth Games at their conclusion on Sunday.

Gold:

Sanjita Khumukchan: women's 48 kg weightlifting
Sukhen Dey: men's 56 kg weightlifting
Abhinav Bindra: men's 10 metre air rifle shooting
Apurvi Chandela: women's 10 metre air rifle shooting
Rahi Sarnobat: women's 25 metre pistol shooting
Satish Sivalingam: men's 77 kg weightlifting
Jitu Rai: men's 50 metre pistol shooting
Amit Kumar: men's freestyle 57 kg wrestling
Vinesh Phogat: women's freestyle 48 kg wrestling
Sushil Kumar: men's freestyle 74 kg wrestling
Babita Kumari: women's freestyle 55 kg wrestling
Yogeshwar Dutt: men's freestyle 65 kg wrestling
Vikas Gowda: men's discus throw athletics
Dipika Pallikal and Joshana Chinappa: women's doubles squash
Parupalli Kashyap: men's singles badminton

Silver:

Mirabai Chanu Saikhom: women's 48 kg weightlifting
Shushila Likmabam: women's 48 kg judo
Navjot Chana: men's 60 kg judo
Malaika Goel: women's 10 metre air pistol shooting
Santoshi Matsa: women's 53 kg weightlifting
Prakash Nanjappa: men's 10 metre air pistol shooting
Ayonika Paul: women's 10 metre air rifle shooting
Anisa Sayyed: women's 25 metre pistol shooting
Shreyasi Singh: women's double trap shooting
Ravi Katulu: men's 77 kg weightlifting
Gurpal Singh: men's 50 metre pistol shooting
Gagan Narang: men's 50 metre rifle prone shooting
Vikas Thakur: men's 85 kg weightlifting
Harpreet Singh: men's 25 metre rapid fire pistol shooting
Sanjeev Rajput: men's 50 metre rifle 3 positions shooting
Rajeev Tomar: men's freestyle 125 kg wrestling
Lalita: women's freestyle 53 kg wrestling
Bajrang: men's freestyle 61 kg wrestling
Sakshi Malik: women's freestyle 58 kg wrestling
Satywart Kadian: men's freestyle 97 kg wrestling
Geetika Jakhar: women's freestyle 63 kg wrestling
Seema Punia: women's discus throw athletics
Achanta Sharath Kamal and Anthony Amalraj: men's doubles table tennis
L Sarita Devi: women's 57-60 kg boxing
L Devendro Singh: men's 49 kg boxing
Mandeep Jangra: men's 69 kg boxing
Rajinder Rahelu: men's heavyweight powerlifting
Vijender Singh: men's 75 kg boxing
India: men's hockey
Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa: women's doubles badminton

Bronze:

Ganesh Mali: men's 56 kg weightlifting
Kalpana Thoudam: women's 52 kg judo
Swati Singh: women's 53 kg weightlifting
Rajwinder Kaur: women's +78 kg judo
Omkar Otari: men's 69 kg weightlifting
Mohammed Asab: men's double trap shooting
Punam Yadav: women's 63 kg weightlifting
Manavjit Sandhu: men's trap shooting
Gagan Narang: men's 50 metre rifle 3 positions shooting
Lajja Gauswami: women's 50 metre rifle 3 positions shooting
Chandrakant Mali: men's 94 kg weightlifting
Navjot Kaur: women's freestyle 69 kg wrestling
Dipa Karmakar: women's vault gymnastics artistic
Pawan Kumar: men's freestyle 86 kg wrestling
Pinki Jangra: women's 48-51 kg boxing
Sakina Khatun: women's lightweight powerlifting
P.V. Sindhu: women's singles badminton
R.M.V. Gurusaidutt: men's singles badminton
Arpinder Singh: men's triple jump athletics

Friday, August 1, 2014

ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು -ಅಗಸ್ಟ - 2014

ಭೀಕರ - ಎಬೋಲಾ ಕಾಯಿಲೆ:-

ಲಂಡನ್‌:ಹಂದಿ ಜ್ವರ, ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಭೀತಿ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
"ಎಬೋಲಾ' ಹೆಸರಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮರಣ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
1976ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೂಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ, ಹಲವು ಮಂದಿಯ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 672 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀ ಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BEST TRICK TO CALCULATE THE CUBE ROOT OF A NUMBER:-

Step 1

Please Remember the first 9 Cubes
1 –> 1
2 –> 8
3 –> 27
4 –> 64
5 –> 125
6 –> 216
7 –> 343
8 –> 512
9 –> 729

Step 2

Remember the last digit (unit digit) of each cubes. List with unit digits this time.
1 –> 1
2 –> 8
3 –> 7
4 –> 4
5 –> 5
6 –> 6
7 –> 3
8 –> 2
9 –> 9

Now see how to solve cube roots faster.

Q.1) Find out the cube root of 42875.

Here is how to solve this question.

The first step is to divide the number into 2 parts by separating the last 3 digits. So, we get 42 & 875 as the two parts of the number.

Now, take the first part and find the largest cube contained in the first part i.e. in 42 = 27 (which is the cube of 3). The next cube i.e. 64 (cube of 4) is larger than 50. Now, as 27 is the cube of 3, your ten’s part of cube root would be 3. [This is why we memorized the cubes]

The next step is to take the last digit of the number, which in this case is 5. Which number’s cube had 5 as the unit digit? 7… right?? (5*5*5=625) Hence, 5 is the unit digit of your solution. [This is why we memorized the endings]

So, your answer is 35. Try cubing 35 on a calculator to verify your answer.

Let us solve another example to show how the answer can be achieved in less than 5 seconds.

Q.2) Calculate the cube root of 474552.

By Step 1 —– We get two parts i.e. 474 and 552.

By Step 2 —– The largest cube less than 474 is 343 (cube of 7). So, ten’s digit is 7

By Step 3 —– The ending digit is 2. Hence, unit’s digit is 8. That’s it. 78 is the answer.

Practice it a bit and you would be able to solve this in even less than 5 seconds......

Important idioms and phrases for SBI P.O.

1. Like a fish out of water - In a strange situation
2. Smell a rat - Suspect something foul
3. Read between the lines - Understand the hidden meaning
4. Tooth and Nail - With all of one’s power
5. Spread like wild fire - Spread quickly
6. Hit the nail on the head - Do or say the exact thing
7. Burn the midnight Oil - Work or study hard
8. Under his thumb - Under his control
9. With a high hand - Oppressively
10. Gain ground - Become popular
11. By leaps and bounds - Rapidly
12. Make off with - To run away with
13. Pass away - to die
14. To cry for the moon - Ask for the impossible
15. To make a pig of oneself - To over-eat
16. Donkey’s years - Very long time
17. To pull one’s leg - to joke; tease
18. To keep one’s fingers crossed - to hope fervently
19. To eat humble pie - To apologize in a humble manner
20. To fight a losing battle - Struggle without hope of success
21. A deadlock - A position when no progress can be made
22. A daredevil - A person who does not care for any consequences
23. Once in a blue moon - Very rarely
24. At a premium - Difficult to get or obtain
25. To play the game - To act honestly

Thursday, July 31, 2014

ನಾಗಪಂಚಮಿ

ಹಿನ್ನಲೆ: ಒಕ್ಕಲಿಗನೊಬ್ಬ ರಂಟೆ
ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಕುಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಾವಿನ
ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ
ಹಾವು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗನ
ಮನೆಯ ಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೂ ಅದರ
ರೋಷ ಶಮನವಾಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ
ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲು ಅತ್ತ ಹೊರಟಿತು.
ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗನ
ಮಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಲೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ
ುದನ್ನು ಕಂಡ ನಾಗಿಣಿಯ ರೊಚ್ಚು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ
ಶಾಂತವಾಯಿತು.
ಅದು ತಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಕೇಡನ್ನು ಹೇಳಲು, ಆಕೆ ಬೋರಾಡಿ ಅತ್ತು ತನ್ನ
ತವರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆ
ನಾಗಿಣಿಗೆ ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ
ವಿಷವನ್ನು ಮರಳಿ ಹೀರಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ
ನಾಗಿಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆಂಬ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಅಂದು ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನ
ದಿನವನ್ನು ನಾಗ ಚೌತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತ
ಬಂದುದೇ ನಾಗಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿತು. ಮಗಳ ಈ
ಉಪಕಾರದ
ದ್ಯೋತಕವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ
ಮಗಳನ್ನು ತವರಿನವರು ಕರೆತರುವರೆಂದು ಜಾನಪದರು ಹೇಳಿತ್ತಾರೆ.
ಮೂರು ದಿನದ ಹಬ್ಬ: ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ
ಮೊದಲೇ ನಾಗದೇವನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಳು,
ಅರಳಿಟ್ಟು, ತಂಬಿಟ್ಟು, ವಿಧವಿಧ ಉಂಡಿ, ಎಳ್ಳುಚಿಗಳಿಗಳನ್ನ
ು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಮೂರು ದಿವಸದ
ಹಬ್ಬ. ಮೊದಲನೆಯದಿನ ನಾಗರ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ
ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಚಮಿ, ಎರಡನೆಯ ದಿನ ನಾಗಚೌತಿ, ಮೂರನೆಯ ದಿನ
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಾಗರ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಹಣತೆ
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು.

Current Affairs

** Gandhi Peace Prize to Chandi Prasad Bhatt
** France confers ‘Officer of the Legion of Honor’ upon actor Shahrukh Khan
** Canada’s York University confers honorary doctorate upon Ratan Tata
** Pen Pinter prize to novelist Salman Rushdie
** Jnanpith Award 2013 to Hindi poet Kedarnath Singh
** Immunologists Dr James Allison of the US and Dr Tasuku Honjo of Japan were named joint recipients of the inaugural Tang Prize in Biopharmaceutical Science.
** World Food Prize 2014 to India-born scientist Sanjaya Rajaram.
** Queen Elizabeth confers Knighthood upon Indian-origin physicist Prof. Tejinder Virdee
** Bharat Ratna JRD Tata award conferred upon Somasundaram
** Anand Mahindra first Indian to be honoured with Harvard Medal
** Vishwanath Tripathi awarded Vyas Samman

Monday, July 21, 2014

ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾಶ

ಮಧುರಚೆನ್ನ

***ಮಧುರಚೆನ್ನ***
ಜನನ -ಜುಲೈ ೩೧, ೧೯೦೩ ಹಿರೇಲೋಣಿ
ನಿಧನ -ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೫೩.
ಇದು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬ
ಮಹನೀಯರು ಮಧುರಚೆನ್ನಎಂಬ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಮಧುರ ಕವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಮೆಯ
ರೀತಿ.
ಮಧುರಚೆನ್ನರು ಕನ್ನಡ ನವೋದಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ
ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಾರರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ
ಾರೆ. ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಜಾನಪದ
ಮತ್ತು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ
ಮಧುರಚೆನ್ನರೂ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಇತರರಲ್ಲಿ
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ, ಪಿ
ಧೂಲ್ಲಾ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು.
ಜೀವನ
ಮಧುರಚೆನ್ನರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಪಡೆದ ಕವಿ ಹಲಸಂಗಿ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು.ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಲಗಲಿ. ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದುಹಲಸಂಗಿ
ಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ೬ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಣಿ ಎನ್ನುವ
ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಜನನ ದಿನಾಂಕ ೧೯೦೩ ಜುಲೈ ೩೧.
ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಹಲಸಂಗಿಯ ನೆರೆ ಊರಾದ
ಹಿರೇಲೋಣಿಯಾದರೂ ಅವರು ಬದುಕೆಲ್ಲ
ಕಳೆದದ್ದು ಹಲಸಂಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ.
ಅವರು 1921ರಲ್ಲಿ
ಮುಲ್ಕೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಪ್ರಥಮ
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರಾದರೂ ಅವರ ಶಾಲೆಯ
ಓದು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ
ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಕೊಣ್ಣೂರು ಹಣಮಂತರಾಯರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟುಇಂಗ್ಲಿಷ್,ಸಂಸ್ಕೃತ
ಹಾಗು ಹಳಗನ್ನಡಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜನಪದ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ
ವ್ಯಾಸಂಗ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನನ್ಯವಾದ
ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಧುರಚನ್ನರ ವಿವಾಹ ಅವರ ೧೬ನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆಬಸಮ್ಮ
ಎನ್ನುವ ೧೨ ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ
ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ೬ ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು.
ಮಧುರಚೆನ್ನರು ತಮ್ಮ ೧೪ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ
ಸಾಹಿತ್ಯಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ೧೯ನೆಯ
ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಹಾಗು ಜನಪದ
ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.
ಹಲಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅನೇಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಒಲೆದ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಕಾಲ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ,
ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ
ಶ್ರೀಅರವಿಂದರನ್ನು ತನ್ನ
ಗುರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ತೀವ್ರ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಮಧುರಚೆನ್ನರು ೧೯೫೩ರ
ಅಗಸ್ಟ ೧೫ರಂದು ದೇಹವಿಟ್ಟರು.
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಕೊಣ್ಣೊರ
ಹಣಮಂತರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಪಡೆದ
ಮಧುರಚೆನ್ನರು ಕೊಣ್ಣೊರರು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ
'ಕಾವ್ಯಗುಚ್ಛ' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿತೆಗಳ
ಸರಳಾನುವಾದ ಬರೆದರು. ಈ
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ಕಂಡದ್ದು.
'ಜಯಕರ್ನಾಟಕ; ಪತ್ರಿಕೆಯ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕಾರ್ಯ
ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಳೈಕೆ
ಮಧುರ ಚೆನ್ನರ ಬದುಕಿನ
ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಮವೆಂದರೆ ಅವರ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ:ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಕನ್ನಕ್ಕಿ
ನಾನಂದುನನ್ನ ನಲ್ಲನ ಕತೆಗೆ
ಮರುಳುಗೊಂಡೆಇನ್ನೇ
ನು ಹೇಳುವೆನು ಇಂದಿಗಿಪ್ಪತ್ತಾರು
ಈಸೊಂದು ದಿನಕರಗಿ
ಗೊತ್ತುಗೊಂಡೆಎಂದು
'ನನ್ನನಲ್ಲ'ದಲ್ಲಿ ಮಧುರಚೆನ್ನರು ತಮ್ಮ
ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರಿಗೆ
ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರಾದರು.
ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ
ಅವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ
ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಕಥನ ಅವರ ಗದ್ಯಕೃತಿಗಳಾದ
'ಪೂರ್ವರಂಗ', 'ಕಾಳರಾತ್ರಿ', 'ಬೆಳಗು'
ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮಸಂಶೋಧನೆ' ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.ಮಧುರ ಚೆನ್ನರ
'ನನ್ನನಲ್ಲ' ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭಾವ ಗೀತ. ಈ
ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ 'ನನ್ನನಲ್ಲ', 'ಮಧುರಗೀತ'
ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನೀಳ್ಗವಿತೆಗಳಿದ್ದು
ಉಳಿದದ್ದು ಭಾವಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. 'ನನ್ನನಲ್ಲ' ಅವರ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಯಾರ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ
ಯಾರು ಹೇಳಿದರಿಲ್ಲಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ ಅತ್ತುಕರೆದರಿಲ್ಲಯಾರ
ಕಡೆಗೇನುಂಟು ಮೀರಿಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾತುಯಾರ
ಬಳಿಗು ನೆಲೆಕಾಣಲಿಲ್ಲಹೀಗೆ ಸಾಗುವ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ
ಮುಂದೆ ಉತ್ಕಟ ಭಾವದ
ಅನುಭಾವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ:ಬಂತು ಬಂತೆಲೆ
ಬಂತು, ಬಂತು ಘನಸಿರಿ
ಬಂತುಬಂತೆಂದರೂ ಇದ್ದುದಿದ್ದೇ ಇತ್ತು,ಬಂತು ಬೆಳಗೆಂಬಂತೆ
ಬಂತು ಹೊಳೆ ಬಂದಂತೆಇದ್ದದ್ದೆ
ತುಂಬಿ ತುಳುತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು.ನಿಶ್ಯಬ್ದ ನಿಶ್ಯಬ್ದ
ಶಬ್ದದಾಚೆಯ ಶಬ್ದನಿಶ್ಯಬ್ದವಿದ
್ದರೂ ಮೌನವಲ್ಲ,ನಿಸ್ಸೀಮ ನಿಸ್ಸೀಮ
ಸೀಮದಲೆ ನಿಸ್ಸೀಮನಿಸ್ಸೀಮವ
ೆಂದರೂ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದ
ೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ".... ಆತ್ಮದ
ದಿವ್ಯ ಅರುಣೋದಯದ
ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಭೀರ ವರ್ಣನೆ ಈ
ಅದ್ಭುತ ಶಬ್ದ-ರಂಗದ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಯನ್ನು
ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಆಳ ದರ್ಶನ
ಧಬೆಧಬೆಯಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಧವಲಗಂಗೆಯ
ಧಾವವನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡಬೇಕು"ಮಧುರಚೆನ್ನರ
ಇನ್ನೊಂದು ನೀಳ್ಗವನ
ಮಧುರಗೀತ.
ಇಂದೊಂದು ಸ್ನೇಹಸೂಕ್ತ, ಸಖ್ಯಯೋಗ
ಗೀತ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಮೋಹ ಗೆಳೆತನದ
ಆದರ್ಶ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ.ದ
ೇವಲೀಲೆಯೋ ಕಾಣೆ ಕರ್ಮಜಾಲವೋ ಕಾಣೆಅದು ನಮ್ಮ
ಬುದ್ಧಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಾತು,ಯಾವುದೇನೇ ಇರಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯಂಥಾ ವಸ್ತುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ
ಮನಗಂಡ ಮಾತು.
ಮಧುರಚೆನ್ನರ 'ದೇವತಾ ಪೃಥಿವಿ' ದ.
ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನುಡಿದಂತೆ ಕೃತಿ ಸತಿಯ ಶಿರೋರತ್ನ.
ಈ ಕವಿತೆಯ ವಸ್ತು – ಮಧುರಚೆನ್ನರು ತಮ್ಮ 'ಬೆಳಗು'
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ
"ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ (indirectly) ಈಶ
ಪ್ರೇರಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ
ಜೀವವು ಈಗ ತೀರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
(directly) ಮತ್ತು ಅವಿಚ್ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೆಳಸುತ್ತ
ಿದೆ" ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯ
ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ದೈವತ್ವ
ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕವಿ
ಒಂದು ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿವೆಗೆ
(ಕೇವಲದ ಹಸಿವೆಗೆ) ಬಾಯ್ದೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.ಹಸವೀಗಿ
ಮೊಲೆಯುಂಡೆ ಕಸಿವೀಸಿಗೇನುಳ್ಳೆ
ಹಾಲೊಲ್ಲೆ ಸಾಕು ಬಿಗಿದಪ್ಪೆ |
ತಾಯಮ್ಮಮಲಗಿರುವ ತಾಯಿ ಪೃಥಿವಿ||ಮೊಲೆಹಾಲು
ರುಚಿಗೊಂಡು ಮನದ್ಹಾಲ
ಬಯಸೀನಗುಟುಗುಟುಕಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಕಿಮಿಕಿ
| ಏಳಮ್ಮಮಲಗಿರುವ ತಾಯಿ ಪೃಥಿವಿ ||ದೈವತ್ವದ
ಬಾಹ್ಯಸ್ವರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕವಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ
ಐಸಿರಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಭಾವಗೀತೆಗಳು
ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾವಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಲಿಗೆಯ
ಸಲ್ಲಾಪ', 'ನೋಂಪಿ', 'ಕೆಸರೊಳಗಿನ ಕಮಲ',
'ಸುಖದುಃಖ', 'ಸುಖ ಜೀವನ', 'ಧ್ರುವ', 'ಉಷಾದೇವಿ',
'ರೋಹಿಣಿ', 'ಮಾವಿನಗೊಲ್ಲೆ'
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಭಾವ, ಭಾಷೆ, ಲಯ
ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಭಾವಗೀತಗಳ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
"ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ
ಸತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯ ಅನುಭಾವ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದ
ಮಧುರಚೆನ್ನರು ಕೆಲವೇ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ
ಚೆಲುವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದಂತಹುದು" ಎಂಬ
ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯರ ವಿಮರ್ಶೆ
ಸಕಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದಾಗಿದೆ.
ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು
ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಗದ್ಯಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ವರಂಗ'
'ಕಾಳರಾತ್ರಿ', 'ಬೆಳಗು' ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ'
ಇವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ
ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳೆಂದೆನಿಸಿವೆ. 'ಪೂರ್ಣಯೋಗದ
ಪಥದಲ್ಲಿ', 'ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಲಗುರು' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವರ
ಚಿಂತನಶೀಲ ಗದ್ಯಕೃತಿಗಳು. 'ವಿಸರ್ಜನ'
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರರ ನಾಟಕದ ಅನುವಾದ.
'ಮಾತೃವಾಣಿ' ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ 'ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
ಮದರ್' ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸನ ದರ್ಶನ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಿಹೋದ ತಮ್ಮ
ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ
ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಧುರಚೆನ್ನರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು,
'ವಿಜಾಪುರ ಶಾಸನ', 'ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಬರೆದ ವಿಜಾಪುರ
ಶಿಲಾಲಿಪಿ', 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ನಟಶ್ರೆಷ್ಟ
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿ', 'ಅರ್ಜುನವಾಡದ ಶಾಸನ' ಈ
ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬೀರಿವೆ. ಅರವಿಂದ
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆದ
ಹಲವು ಲೇಖನಗಳು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿವೆ.

Sunday, July 20, 2014

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳು

Sunday, July 13, 2014

Important Government Schemes

1. BHARAT NIRMAN:

• It was implemented and extended in three phases i.e., from (2005 - 2009), (2009 - 2012), (2012- 2014)

• It is centrally sponsored scheme for the rural development of India started in September 2005.
• There are 6 objectives in this scheme

Objectives:

a) To provide all weather road connectivity to the village which have more than 1000 population in plain areas and 500 population in hilly areas.

b) To bring 10 million hectares of land under irrigation facility and to make 1.4 million hectares of additional land for arable land (for the use of agriculture).

c) To provide clean drinking water to all villages by the end of 2012 under Rajiv Gandhi payjal yojana.

d) To electrify 1, 76,000 villages by the end of 2012 under Rajiv Gandhi Vidyutikaran yojna.
e) To construct Pakka houses for BPL house- holds under Indira Awas Yojana (Now from April 1st 2013 cash assistance Rs. 70000 for plain areas and Rs. 75000 for hilly areas) previously it was Rs. 40000 for plain areas and Rs. 45000 for hilly areas.

f) To provide telephone connectivity to all villages and all BPL holders by 2012.

g) Note: All these objectives are extended till 2014.

2. JNNURM: Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

• It was implemented and extended in two phases i.e., (2005 - 2012), (2012 - 2014)

• Started in the year 2005 to make million plus cities squatter (Slam area) free.
• There are 2 components

a) To construct pakka houses for urban poor dwelling in squatter under Rajiv Awas yojana.
b) To make transportation system faster and greener.

3. NRHM: National Rural Health Mission
• It was started on 12th April 2005 to enhance the health facilities in rural areas.

• The appointment of ASHA workers (Accredited social health activist) in Angonwadi Kendra to provide basic information on health and hygiene conditions as well as to guide people regarding conservation of water.

4. MGNREGA: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

• It was on started on 2nd Feb 2006 to provide minimum 150 days from 1st April 2013 (previously its is 100 days) of employment to BPL house hold.

• This scheme is both for Urban and Rural areas.
• The old name of this scheme is NREGA and it was changed to MGNREGA on 2nd Oct 2009.

• The wages under the scheme is fixed on the basis of CPI-AL (Consumer Price Index for Agricultural Labourers) which is calculated by the state government on the basis of their Per capita Income.

5. UIDAI: Unique Identification Authority of India.

• It was started in the year 2010 to provide multipurpose national identity card (MNIC) to every citizen aged above 5 years.
• Its name has been changed to Aadhar.

• Its model state was Karnataka (started)

• The retinal identification is taken from the age group of 14 and above.

• Scheme has 7 components like address, PAN no., Passport no., retinal identity etc, It consists of 12 digit number.
• Chairman: Nandan Nilkani

6. NFSM: National Food Security Mission

• This scheme is to reduce the poverty in India under national social assistance programme.
• Under Public Distribution System (PDS), government will provide rice @ Rs. 3/kg, wheat @ Rs. 2/kg to the BPL households.

7. IGNOAPS: Indira Gandhi National Old age Pension Scheme

• This Scheme is for the people who aged above 65 years.

• The amount of Rs. 400 per month (Central govt + State govt = Rs. 200 + Rs. 200) will be provided by both Central government and State government who aged between 65 – 80 years.

• Rs. 500 per month (Central govt + State govt = Rs. 250 + Rs. 250) for the people who aged more than 80 years.

8. IGNWPS: Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

• The beneficiary is in between age group of 40-64 years in this scheme.

• Assistance of Rs. 400 per month (Central govt + State govt = Rs. 200 + Rs. 200) will be given to particular person.

9. NFBS: National Family Benefit Scheme

• Under this scheme a grant of Rs. 10000 is given in case of natural and acc

PHOBIA


* Achluophobia- Fear of darkness.
* Acousticophobia- Fear of noise.
* Acrophobia- Fear of heights.
* Agliophobia- Fear of pain.
* Ailurophobia- Fear of cats.
* Amathophobia- Fear of dust.
* Apiphobia- Fear of bees.
* Arachnephobia - Fear of spiders.
* Arsonphobia- Fear of fire.
* Automysophobia-Fear of being dirty.
* Bacteriophobia-Fear of bacteria.
* Bathophobia- Fear of depth.
* Bibliophobia- Fear of books.
* Brontophobia- Fear of thunder and lightning.
* Catoptrophobia-Fear of mirrors.
* Chionophobia- Fear of snow.
* Chromophobia or Chromatophobia-Fear of colors.
* Cyberphobia- Fear of computers or working on a computer.
* Cynophobia- Fear of dogs or rabies.
* Didaskaleinophobia- Fear of going to school.
* Entomophobia- Fear of insects.
* Gamophobia- Fear of marriage.
* Iatrophobia- Fear of going to the doctor or of doctors.
* Katsaridaphobia- Fear of cockroaches.
* Lygophobia- Fear of darkness.
* Olfactophobia- Fear of smells.
* Ophidiophobia- Fear of snakes
* Phasmophobia- Fear of ghosts.
* Scolionophobia-Fear of school.
* Tachophobia- Fear of speed.
* Taurophobia- Fear of bulls.
* Trypanophobia- Fear of injections

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

Monday, July 7, 2014

IGNOU B.ED APPLICATION FORMS (for the year 2015) Prospects fee ₹1050 by post

Solved Gk


1. India’s first Marine National Park is coming
up in
(a) Palk Strait
(b) Gull of Khambat
(c) Gulf of Myanmar
(d) Gulf of Kutch
Ans. (d)
2. The depth of Ganga alluvial soil generally
goes below the ground surface to the extent of
(a) 10Gm
(b) 600m
(c) 800m
(d) 600Gm
Ans. (b)
3. In India, the state known for its sandalwood
is
(a) Assam
(b) Karnataka
(c) Kerala
(d) West Bengal
Ans. (b)
4. Which of the following is correctly
matched?
(a) Manas-Elephants
(b) Gir-Lions
(c) Ranthambor.Deers
(d) Kanha-Birds
Ans. (b)
5. The west facing slopes of covered with
(a) mangrove vegetation
(b) tropical wet evergreen forest
(c) tropical deciduous forest
(d) savanna and semi-desert scrubs
Ans. (b)
6. For the conservation and protection of
wildlife, biosphere reserves in India were
proposed at
(a) Nilgiris
(b) Andaman & Nicobar
(c) Nanda Devi
(d) All of these
Ans. (d)
7. Where in the country is Chandraprabha
Sanctuary located?
(a) U.P
(b) M.P
(c) Bihar
(d) Orissa
Ans. (a)
8. The four states of north-east India which
are reported having more than 50% of the
total area under forest, are
(a) Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland,
Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur,
Tripura
(b) Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur,
Tripura
(c) Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland
(d) Assam, Meghalaya, Mizoram, Arunachal
Pradesh
Ans. (b)
9. Which area of Madhya Pradesh is known for
white tigers?
(a) Chattisgarh
(b) Baghelkhand
(c) Malwa
(d) None of these
Ans. (b)
10. Forests in Bihar cover an area of
(a) 28 lakh hectares
(h) 29 lakh hectares
(c) 30 lakh hectares
(d) 31 lakh hectares
Ans. (d)
11. The most useful forest type in India for
paper and pulp industry is
(a) tropical evergreen forest
(b) temperate coniferous forest
(c) tropical monsoon forest
(d) temperate deciduous forest
Ans. (a)
12. Which of the following does not belong to
bio sphere reserves set up so far?
(a) Sunderbans
(b) Great Nicobar
(c) Nanda Devi
(d) Gulf of Kachchh
Ans. (d)
13. Sardar Sarovar Project is based in the stat
(a) Madhya Pradesh
(b) Gujarat
(c) Rajasthan
(d) Maharashtra
Ans. (b)
14. Koyana Hydro electric Power Project is
located in which of the following states ?
(a) Maharashtra
(b) Kerala
(c) Madhya Pradesh
(d) Orissa
Ans. (a)
15. Which one of the following Projects
consists of the Gandhi Sagar Dam, the Kota
Barrage and the Rana Pratap Sagar Dam?
(a) The Chambal Project
(b) The Kosi Project
(c) The Hirakud Project
(d) The Rajasthan Canal project
Ans. (a)
16. Salal hydro electric Project is in which of
the
following states?
(a) Punjab
(b) Orissa
(c) Jammu & Kashmir
(d) Haryana
(e) Karnataka
Ans. (c)
17. Bhakra Nangal multipurpose project is
constructed on the river
(a) Sutlej
(b) Damodar
(c) Mahanadi
(d) Thungabhadra
Ans. (a)
18. Sardar Sarovar Project is associated with
which of the following rivers?
(a) Narmada
(b) Mahanadi
(c) Tapti
(d) Betwa
Ans. (a)
19. Machkunda hydro electric project is a joint
venture of the states of
(a) West Bengal and Orissa
(b)) Orissa and Andhra Pradesh
(c) Tamil Nadu and Karnataka
(d) Maharashtra and Madhya Pradesh
Ans. (b)
20. The Vidyasagar Sew is located at
(a) Cuttack
(b) Rameshwaram
(c) Madurai
(d) Calcutta
Ans. (d)
21. Telugu Ganga Project is planned to supply
drink ing water to
(a) Hyderabad
(b) Coimbatore
(c) Bangalore
(d) Madras
(e) Trivandrum
Ans. (d)
22. The Ranjit Sagar Dam is being built in
which state?
(a) Maharashtra
(a) Bihar
(c) Punjab
(c) Uttar Pradesh
(d) Rajasthan
Ans. (c)
23. Which of the following is the longest dam
in India?
(a) Bhakra Nangal Dam
(b) Hirakud Dam
(c) Nagarjunasagar Sagar Dam
(d) Thungabhadra Dam
Ans. (b)
24. The states contributing to the construction
of the Parbati Valley Hydel Project are
(a) Himachal Pradesh, Punjab, Delhi, Haryana
(b) Himachal Pradesh, Gujarat, Delhi, Haryana
(c) Himachal Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh,
Haryana
(d) Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat,
Rajasthan
Ans. (a)
25. The Subamarekha Barrage Project is
proposed to be built in which State?
(a) Andhra Pradesh
(b) Bihar
(c) Orissa
(d) West Bengal
(e) Tamil Nadu
Ans. (b)
26. Which dam is built/being built in the
earthquake prone region of India?
(a) Thungabhadra
(b) Sharavati
(c) Tehri
(d) Sardar Sarovar
Ans. (c)
27. them Dam is being constructed on the
river
(a) Sutlej
(b) Ravi
(c) Beas
(d) None of these
Ans. (b)
28. Srisailam hydroelectric project is on the
river
(a) Sharavati
(b) Thungabhadra
(c) Krishna
(d) Cauvery
Ans. (c)
29. Which of the following groups of states
takes benefit from Thungabhadra Project?
(a) Punjab & Haryana
(b) Karnataka & Maharashtra
(c) Uttar Pradesh & Bihar
(d) Andhra Pradesh and Maharashtra
(e) Andhra Pradesh and Karnataka
Ans. (e)
30. One of the dams which controls the release
of Cauvery water to Tamil Nadu is
(a) Hirakud
(b) Mettur
(c) Krishnaraja Sagar
(d) Nagarjunasagar Sagar
Ans. (c)
31. Which of the following pairs of river dam
project and state is not correct?
(a) Thungabhadra-Karnataka
(b) Gandhi Sagar-Gujarat
(c) Bhakra Nangal-Punjab
(d) Hirakud-Orissa
(e) All are correct
Ans. (e)
32. Nathpa-Jhakri Hydel project is located in
the state of
(a) Andhra Pradesh
(b) Madhya Pradesh
(c) Himachal Pradesh
(d) Tamil Nadu
Ans. (c)
33. Farakka Barrage was built to check
(a) water flowing into Bangladesh
(b) silting of Calcutta port
(c) erosion of Calcutta port
(d) All of these
Ans. (d)
34. Which of the following is correctly
matched?
(a) Thungabhadra-Andhra Pradesh and
Maharashtra
(b) Damodar Valley-West Bengal and Orissa
(c) Chambal -Madhya Pradesh and Orissa
(d) Gandak-Bihar and Uttar Pradesh
Ans. (d)
35. Rihand hydro-electricity project is located
in which of the following states?
(a) M.P.
(b) Punjab
(c U.P.
(d) Rajasthan
Ans. (c)
36. The Kakarpara project is on the river
(a) Narmada
(b) Kosi
(c) Mahanadi
(d) Tapti
Ans. (d)
37. Construction of Sunkosh Multi-purpose
Hydroelectric Project is a co-operative effort
between India and
(a) Nepal
(b) Bhutan
(c) Burma (Myanmar)
(d) Bangladesh
Ans. (b)
38. Jawahar Sagar, Rana Pratap Sagar and
Gandhi Sagar are constructed on the river
(a) Kosi
(b) Ghaghara
(c) Chambal
(d) Gomti
Ans. (c)
39. Dry farming in India is extensively
practiced in
(a) Kanara plains
(b) Deccan region
(c) Coromandel plains
(d) Punjab plains
Ans. (b)
40. Which is the main source of irrigation of
agricultural land in India?
(a) Canals
(b) Wells
(c) Tanks
(d) Rivers
Ans. (b)
41. In which state of India wet agriculture is
practised.
(a) Tamil Nadu
(b) Karnataka
(c) Andhra Pradesh
(d Kerala
Ans. (d)
42. Jhum cultivation is prevalent in
(a) Punjab
(b) Haryana
(c) Madhya Pradesh
(d) Manipur
Ans. (d)
43. Fishing is highly developed along the
western coast of India as
(a) the continental slope along the western
coast is well developed
(b)  the continental shelf along the western
coast is well pronounced
(c) the continental slope along the western
coast is not well developed
(d) the continental shelf along the western
coast is not well developed
Ans. (b)
44. The state with highest production of large
cardamom in India is
(a) Assam
(b)  Sikkim
(c) Meghalaya
(d) Arunachal Pradesh
Ans. (b)
45. Which crop is sown in the largest area in
M.P.?
(a) Rice
(b) Wheat
(c) Jowar
(d) Soyabean
Ans. (a)
46. Which of the following states has the
largest average size of agricultural holdings?
(a) Punjab
(b) Tamil Nadu
(c) Rajasthan
(d) Maharashtra
Ans. (c)
47. Which of the following statements is
incorrect?
(a) Wheat is grown in Punjab.
(b) Tea is produced in Assam.
(c) Coffee is grown in Karnataka.
(d) Saffron is produced in Himachal Pradesh.
Ans. (d)
48. Which of the following combinations of
states has experienced water logging due to
over irrigation?
(a) Andhra Pradesh and Tamil Nadu
(b) Gujarat and Maharashtra
(c) Bihar and Orissa
(d) Haryana and Punjab
Ans. (d)
49. Which of the following factors is/are
responsible for West Bengal being the largest
producer of jute in India?
I. It experiences high temperature and receives
high rainfall.
2. Annual flood silts provide natural fertilizer.
3. It has the highest concentration of jute
mills.
4. It is located at the sea-board.
(a) l only
(b) l and 2
(c) 1, 2 and 3
(d) 1, 2, 3 and 4
Ans. (b)
50. Which of the following districts of Andhra
Pradesh is regarded as the rice bowl of the
state?
(a) Chittoor
(b) Nellore
(c) Warangal
(d) Cuddapah
Ans. (d)

Reasoning model paper

ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

Tuesday, July 1, 2014

Rare honour: US names mountain after Buxar scientist Akhouri Sinha


The United States has named a mountain in Antarctica in the honour of an eminent Indian-American scientist whose pioneering biological research expedition has provided critical data about animal populations.
Akhouri Sinha, adjunct professor in the Department of Genetics, Cell Biology and Development at the University of Minnesota, was recognised by the US Geological Survey, which named the mountain Mt Sinha, for his work he did as an explorer in 1971-72

CUTOFF MARKS LIST OF 1750 RPDR SDA CLERKS

೧೭೫೦ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೊನೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಶೇ.ಅಂಕಗಳು

ಐದು ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕಕ್ಷೆಗೇರಿಸಿದ ಇಸ್ರೊ

ಮರುಭೂಮಿಯ ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್